Under andra kvartalet 2023 väntas EU-kommissionens lagförslag om Skogövervakning och strategiska skogsplaner. Syftet är att övervaka och planera skogsskötsel över unionen med ett gemensamt regelverk. Europaforum norra Sverige har tagit ställning till det kommande lagförslaget i ett nytt positionspapper som lyfter vikten av skogsägares och skogsförvaltares egna bedömningar, vikten av diversifierade skogslandskap och behovet av ökad kunskap och forskning om framgångsrik skogsförvaltning.

EU-kommissionen motiverar behovet av ett nytt lagförslag om skogsövervakning och strategiska skogsplaner med att den idag har bristande kunskap om skogar i EU samt att planer för skogsskötsel behöver harmonieras över unionen för att bli mindre fragmenterade. EU-kommissionen föreslår i förarbeten till lagförslaget att ökad övervakning av skogar bör ske med hjälp av satelliter, det vill säga fjärranalys. Lagförslaget förväntas presenteras under andra kvartalet 2023.

Europaforum norra Sverige (EFNS) har valt att redan nu ta position inför det kommande lagförslaget, med fokus på skogsövervakning som Sverige har en lång historia av, för att redan i tidigt skede vara med och försöka påverka utformningen av förslaget.

Nedan följer en sammanfattning av EFNS synpunkter gällande EU-kommissionens väntade förslag om Skogsövervakning och strategiska skogsplaner.

Viktigt med ökad kunskap om skog på EU-nivå

Europaforum Norra Sverige (EFNS) välkomnar förslaget om jämförbar information om status och tillstånd i skogarna inom EU. EU:s kunskap om skogarnas tillstånd inom unionen behöver öka. För att åstadkomma detta bör existerande och behandlade data från medlemsländerna samlas in och vid behov behandlas vidare på EU-nivå för att bli jämförbar mellan länder. Medlemsländer som saknar kompetens på skogen bör få stöd som är lämpliga för dem och deras skogar.

Observationer från marknivå är nödvändiga

EU vill idag se en ökad övervakning via satelliter, det vill säga fjärranalys. Men säker information om skogar, som kan bilda underlag för beslut om skogsskötsel, kan inte erhållas enbart genom fjärranalysmed. Observationer från marknivå kommer vara fortsatt nödvändiga, förr att ta nytta av den information som skogsbrukare, skogsägare och skogsförvaltare får genom att vara nära skogen. Det finns stor variation i europeiska skogar och därmed behövs det lokal expertis med i bedömningen.

Viktigt med diversitet i skogsbrukandet

EU-kommissionen att ett effektivt beslutsfattande idag hindras av att den tillgängliga informationen är begränsad och skogsplaneringen därmed blir fragmenterad. Dock bör fragmentering, det vill säga diversitet i planer och skogsskötsel mellan olika skogsbrukare och markägare, inte betraktas som något negativt. Diversitet i skogslandskapet med olika dominerande trädslag och åldersklasser har högre motståndskraft mot olika typer av störningar som brand, insekter och påverkan från klimatförändringar. Variation i skogslandskapet medför också möjligheter för olika djurarter att hitta sin miljö beroende på de söker skydd, dygnsvila eller föda.

Flera positiva trender för skogar i EU

Skogen i EU har ökat med 9 procent och kan lagra dubbelt så mycket kol sedan 1990, samtidigt som uttaget av virke har ökat med 40 procent visar rapporten State of Europe ́s forests 2020. Dessa trender är positiva för EU:s klimatmål, däremot finns det lokala och regionala problem med insektsangrepp och att torr och brandfarlig biomassa i skogen. Skogsförvaltarna och skogsägarna bör ha fortsatt stort ansvar för skogen, då de känner skogarna bäst. EFNS vill se ökad satsning på forskning om skogen som stödjer en positiv utveckling gällande tillväxt, virkesuttag, ökande kollager och biologisk mångfald. Den ökade kunskapen är viktig för att se en fortsatt god utveckling av EU:s skogar.

/Andreas Lindström

EFNS position om EU:s kommande lagförslag om skogsövervakning och strategiska skogsplaner hittar du här

Foto: Skogsindustrierna