Europaforum Norra Sverige (EFNS) har antagit en position med synpunkter på EU-kommissionens nya förslag till förordning om restaurering av natur. EFNS ser behovet av att säkerställa att ekosystem skyddas, men vill se realistiska restaureringsmål på EU-nivå som är relevanta och genomförbara i en svensk kontext.

Den 22 juni 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny förordning om restaurering av natur inom EU. Förslaget innehåller ett stort antal bindande mål och skyldigheter för medlemsstaterna rörande restaurering av olika typer av ekosystem, inom alla typer av landområden – skog, jord och vatten.  

I positionspapperet antaget den 14 oktober 2022, instämmer EFNS i behovet av att skydda ekosystem och säkerställa att ekosystem fungerar och att biologisk mångfald gynnas, men ifrågasätter om EU-kommissionens förslag om juridiskt bindande och detaljerade mål för återställande av natur är en lagstiftning som är effektiv och rimlig. 

EFNS anser att lagförslaget riskerar att krocka med ägande- och brukanderätten, det kommunala självstyret och planmonopolet, nationella mål om fossilfrihet och tillväxt i bioekonomin, jordbrukspolitiken, livsmedelsstrategin samt det nationella självbestämmandet i skogliga frågor. 

EFNS ståndpunkter i korthet: 

  • Rådigheten över skogen. Vi stödjer riksdagens invändning per den 21 september 2022 om att förslaget strider mot principerna om subsidiaritet och proportionalitet.
  • Definition av återställande. Återställande av ekosystem bör handla om att återställa ekosystems förmåga till leverans av nyttigheter, exempelvis biomassa, jordbruksprodukter, habitat eller biologisk mångfald. 
  • Problemet med procentsatser. Flera av målen i lagförslaget anges i procentsatser i stället för i absoluta tal. Det kan ge orimliga konsekvenser i fall där en stad, en region eller ett land redan presterar väl inom ett område.  
  • Osäkerheten med referensnivåer. EU-länders rapportering av status när det gäller biologisk mångfald, habitat och definition för andel skyddad skog bör beräknas på samma sätt i medlemsländerna för att bli jämförbara.  
  • Behovet av en producerande landsbygd. I oroliga tider med brist på energi och konstgödsel och ökande matpriser är det extra oansvarigt att föreslå nedläggning och omläggning av mark i produktion. 

Det positionspapper som EFNS nu kommer användas som underlag för EFNS fortsatta påverkansarbete på Brysselarenan men har också använts som remissvar till Miljödepartementet angående det nya lagförslaget. Även Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd har valt att skicka texten som eget remissvar. Europaforum Norra Sverige uppmanar samtliga kommuner och andra skogsintressenter att skicka in ett remissvar för att få så stor genomslagskraft som möjligt. Deadline för att skicka in remissvar till miljödepartementet är den 31 oktober 2022.

/Maria Boström

Läs EFNS position om restaurering av natur i sin helhet 

här. 

Läs EFNS ståndpunkter inför EU-kommissionens konsultation gällande lagförslaget 

här

Tidigare i höst skrev EFNS även under en position framtagen av ERIAFF, ett europeiskt nätverk mellan regionala parter inom jordbruk, mat och skog, där skogsregioner från hela Europa tog gemensam ställning mot EU-kommissionen ett förslag till ny förordning om restaurering av natur. Läs mer om det gemensamma ställningstagandet här.