I EU:s lagstiftning som rör innovationskluster – General Block Exemption Regulation (GBER) eller ”Gruppundantagsförordningen” – regleras undantag från stadsstödsregler vid användning av statliga, regionala och kommunala medel. I GBER anges undantag för ultraperifera och glest befolkade regioner i ett försök att jämna ut förutsättningar för företag verksamma i stora befolkningstäta regioner och företag i glest befolkade regioner.  

I norra Sverige spelar innovationskluster en betydande roll för att genomföra såväl den gröna som den digitala omställningen i linje med EU-kommissionens mål och det finns ett stort intresse för etablering av digitala innovationshubbar. EFNS befarar dock att digitala innovationshubbar riskerar att stå utan medfinansiering från regionerna då en kombination av medel från EU inte är möjlig med nuvarande EU-lagstiftning. 

I sitt positionspapper från den 4 maj vill EFNS därför uppmärksamma EU på att man bör harmonisera gruppundantagen i GBER så att artikel 27 för innovationskluster ger samma undantag för de ultraperifera och glest befolkade regionerna som övriga artiklar i GBER medger. EFNS anser också att regelverket som tillåter stödnivåer över 50 procent ska ändras, så att olika offentliga resurser kan kombineras, för etablering och drift av innovationsinsatser och innovationskluster i glest befolkade regioner.  

Läs positionen här