EFNS tar ställning till EU-kommissionens förslag till reviderad förordning om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) i ett nytt positionspapper. EFNS står bakom EU:s mål att bli klimatneutralt till 2050 och instämmer att det behövs kraftfulla åtgärder för att detta ska kunna uppnås. EFNS stöder åtagande på hög nivå inom ramen för LULUCF som är ett nödvändigt verktyg för minskad klimatpåverkan men vill framföra att felaktiga slutsatser om skogsavverkning som EU-kommissionen lutar sig mot inte får forma EU:s klimat- och energipolitik!

Ett aktivt skogsbruk ökar inbindningen av koldioxid till EU:s nytta

Nedan följer fyra punkter från EFNS:s position från den 25 mars:

– Felaktiga slutsatser om skogsavverkning får inte forma EU:s klimat- och energipolitik. EFNS understryker vikten av att förhålla sig till korrekta forskningsresultat i klimatarbetet och kräver att hänvisningar till felaktiga resultat slutar bygga initiativ och förslag kopplade till skogen.  

– Svenskt skogsbruk visar att det går att öka inbindningen av koldioxid i skogen genom ett aktivt skogsbruk. EFNS betonar att det är det aktiva förvaltandet och brukande av skogen som lett till ökad kolbindning i Sverige.  

– Substitutionseffekten av produkter från skog och mark får inte nonchaleras. EFNS motsätter sig starkt att EU-kommissionens förslag till reviderad LULUCF-förordning främst inriktas på skogen som kolsänka och att man inte beaktar skogens roll när det gäller att tillhandahålla hållbara förnybara råvaror för att ersätta fossila alternativ.  

– Det föreslagna ökade kolsänkemålet riskerar kraftigt minskad avverkning, ett bromsat klimatarbete och en bromsad utveckling av skoglig bioekonomi. EFNS anser att de höjda ambitionsnivåerna fram till 2030 bör ligga på en nivå som är förenlig med medlemsstaternas inhemska klimatpolitiska ram och som gör det möjligt att utveckla bioekonomin i alla medlemsstater. 

Läs hela positionen om LULUCF här.