Med anledning av att regeringen efterfrågat synpunkter på̊ EU-kommissionens förslag till ändring av förordning (nr 1315/2013) om det transeuropeiska nätverket (TEN-T) inför förhandlingen i ministerrådet, har EFNS lämnat ett remissvar med fokus på EU:s mobilitetspaket och dess strategi för hållbar och smart mobilitet. Synpunkterna har avgränsats till den del av mobilitetspaketet som berör förslag till ändring av förordning om TEN-T.

Norra Sverige är mer aktuellt än någonsin och i det europeiska samarbetet utgör regionen ett strategiskt läge i den arktiska geografin för EU. Näringslivet investerar mer än 1 070 miljarder i innovativ teknologi och industrier varvid det krävs utbyggd infrastruktur för att möta denna snabba, gröna nyindustrialisering och säkerställa hållbara transporter.

Europaforum Norra Sverige välkomnar bland annat det nya konceptet med europeiska transportkorridorer som en sammanslagning av stomnätskorridorerna och godskorridorerna på̊ järnväg men ser behovet att inkludera fler noder, hamnar och terminaler i TEN-T-nätverket från norra Sverige. Inte minst med hänsyn till utmaningarna i Sveriges fyra nordligaste regioner med långa avstånd till större marknader och bristande gränsöverskridande rörlighet. Särskilda förutsättningar som EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet har som mål att förebygga.

Sammanfattningsvis lyfter EFNS fram följande punkter i sin position från den 8 februari:

  • TEN-T-kartorna för sträckor som borde införlivas i det övergripande nätet bör uppdateras för att stärka resiliensen i transportsystemet
  • Fler urbana noder, terminaler och hamnar i norra Sverige bör inkluderas i TEN-T
  • Vissa nyckelflygplatser i det övergripande nätet i norra Sverige bör uppgraderas från övergripande nät till stomnät.