EFNS välkomnar den uppdaterade arktiska politiken som presenterades den 13 oktober. I den tillkännager EU Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där EFNS ingår, som en viktig aktör för EU att föra en dialog med kring utvecklingen av Arktis. I sin position från den 12 november lyfter EFNS fram ambitionen om att fortsätta samt fördjupa dialogen om Arktis tillsammans med EU.

EFNS anser att EU är en viktig aktör i arktiska frågor för regionala partners och aktörer i det europeiska Arktis i norra Sverige och Finland likväl som norra Norge. EFNS välkomnar därför tillkännagivandet av nätverket för NSPA där EFNS ingår som en regional partner för implementeringen av EU:s arktiska politik.

I sin position välkomnar EFNS även EU:s bredare synsätt på Arktis då regioner i Arktis har ett flertal utmaningar som rör olika politiska frågor. Den reviderade arktiska politiken är mer heltäckande än den förra arktiska politiken med konkreta åtaganden för hållbar regional utveckling.

EFNS vill emellertid att EU ser på Arktis utifrån ett mer holistiskt perspektiv. En fortsatt dialog med arktiska aktörer behövs i syfte att fördjupa förståelsen av och kunskapen om Arktis som präglas av en mångfald miljöer, kulturer, människor, företag och perspektiv.

Sammanfattningsvis vill EFNS lyfta fram följande synpunkter:

  • EFNS välkomnar tillkännagivandet av NSPA som en konstruktiv partner och EU:s engagemang som präglas av ett bredare synsätt på arktiska utmaningar.
  • EFNS anser att EU borde fortsätta använda sin ”soft power” för att vara en partner i Arktis och förse regioner med anpassade stöd och skräddarsydd politik.
  • EFNS välkomnar EU att investera i människor som lever och verkar i Arktis och främja en hållbar användning av naturresurser som ska bidra till EU:s gröna giv.