Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

I över 20 år har EFNS samlat erfarenheter för en effektiv tillväxtpolitik anpassad för norra Sveriges särskilda förutsättningar. De globala marknadsmekanismer som påverkar Europas regioner blir tydliga i de glesbefolkade regioner, men särskilt påtagliga i norra Europas extremt glest befolkade områden. Innovationskluster spelar en stor roll för att genomföra den gröna och den digitala omställningen.

EFNS föreslår följande:

– Att EU ska harmonisera gruppundantagen i GBER så att artikel 27 för innovationskluster ger samma undantag för de ultraperifera och glest befolkade regionerna som övriga artiklar medger.

– Ändrat regelverket som tillåter stödnivåer över 50 procent, så att olika offentliga resurser kan kombineras, för etablering och drift av innovationsinsatser/innovationskluster i de glest befolkade regionerna.

Att EU ska harmonisera gruppundantagen i GBER så att artikel 27 för innovationskluster ger samma undantag för de ultraperifera och glest befolkade regionerna som övriga artiklar medger.

Innovationskluster är en etablerad och verkningsfull mekanism som gynnar flera syften genom att möjliggöra ett förbättrat samspel mellan näringslivet, regionala och nationella myndigheter som skapar förutsättningar för investeringar i kompetens, produkter och tjänster. Europaforum norra Sverige har emellertid uppmärksammat begränsningar i möjligheten att arbeta med Innovationskluster och som hindrar inrättandet av sådana plattformar för samspelet mellan näringslivet och den offentliga sfären.

Regelverket artikel 27 (GBER) som styr förutsättningarna att inrätta innovationskluster med stöd av det generella gruppundantaget missgynnar glest befolkade regioner. Detta eftersom tillämpningen hindrar möjligheterna att kombinera olika typer av stöd inom det offentliga stödsystemet vid inrättande av innovationskluster.

Det påverkar i synnerhet förutsättningarna att diversifiera näringslivets struktur och försvårar utvecklingen av värdekedjor vid sidan av de naturresursbaserade värdekedjor som utmärker de glest befolkade regionernas roll på den inre marknaden.

Innovationskluster skapar nödvändiga förutsättningar att kombinera stödinsatser av två typer:

• dels tillhandahållandet av allmän information till företag om sammanhållningspolitikens målsättningar, instrument och resurser för att främja investeringar i företag avseende kompetens, såväl som nya tjänster och produkter;

• dels för att tillhandahålla kvalificerad assistans till de företag som önskar att genomföra investeringar med stöd av sammanhållningspolitikens resurser i EUprogram utformade för detta ändamål.

Ändrat regelverket som tillåter stödnivåer över 50 procent, så att olika offentliga resurser kan kombineras, för etablering och drift av innovationsinsatser/innovationskluster i de glest befolkade regionerna.

Artikel 27 i GBER skapar möjligheter att hantera intäkter från kvalificerad rådgivning till företag utan att dessa intäkter tränger undan finansieringen till innovationsklustrets grundfinansiering. För kvalificerade företagsspecifika insatser tas en avgift ut av det enskilda företaget motsvarande 50 % av stödets omfattning.

EU:s initiativ Europeiska digitala innovationshubbar kommer att ha stor inverkan på hela Europas konkurrenskraft och digital omställning. De ska delfinansieras med medel från Digital Europe Program och det finns ett stort intresse för svenska regioner att bidra till programmet med ERUF, egna statliga medel (1:1) och regionala medel (skattebasen). Under gällande regelverk riskerar dock hubbarna att stå utan medfinansiering från regionerna då kombination av dessa medel inte är möjligt.

Europaforum Norra Sverige önskar en justering av regelverket som eliminerar denna begränsning. För att utnyttja potentialen för bland annat grön och digital omställning, fordras en justering av tillämpningen av det generella gruppundantaget för de ultraperifera och glest befolkade regionerna så att olika stöd kan kombineras för själva innovationsklustrets etablering och drift.

Europaforum önskar att uppmärksamma kommissionen på denna begränsning i de glest befolkade regionerna förutsättningar att etablera Innovationskluster med stöd av artikel 27, och att justeringar görs i regelverket så att olika offentliga resurser kan kombineras så att stödnivåer över 50 procent kan tillåtas för innovationskluster i de glest befolkade regionerna.

Antaget vid Europaforum Norra Sverige den 4 maj 2022

Glenn Nordlund (S) Ordförande EFNS Region Västernorrland

Åsa Ågren Wikström (M) Vice ordförande EFNS Region Västerbotten

Jonny Lundin (C) Region Västernorrland

Erik Lövgren (S) Kommunförbundet Västernorrland

Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten

Ann Åström (S) Region Västerbotten

Nils-Olov Lindfors (C) Region Norrbotten

Britta Flinkfeldt (S) Norrbottens Kommuner

Anders Josefsson (M) Norrbottens Kommuner

Elise Ryder Wikén (M) Region Jämtland Härjedalen

Robert Uitto (S) Region Jämtland Härjedalen

Jonas Andersson (S) Kommunerna i Jämtlands län

Daniel Danielsson (C) Kommunerna i Jämtlands län

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på GBER Artikel 27 som hinder för att bygga innovationskluster i Norra Sverige