Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

EFNS står bakom EU:s nya och skärpta klimatmål och ser positivt på åtgärdspaketet Fit for 55. EFNS delar EU-kommissionens bedömning att en omfattande elektrifiering av transportsektorn är av stor vikt för att nå uppsatta klimatmål.

EFNS ställer sig dock tveksam till det föreslagna kravet på nollutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon. EU-kommissionens förslag innebär att inga nya bilar som använder biobränslen som till exempel HVO eller biogas får säljas efter 2035. Det innebär även att hybridbilar utesluts. Det kommer heller inte att gå att sälja nya bilar som drivs med elektrobränslen.

Klimatutmaningen är för omfattande för att utesluta bioenergi som energikälla för personbilar – förslaget är inte teknikneutralt

Endast el- och vätgasbilar är ingen garanti för fossilfrihet. I stället för att kräva nollutsläpp vid avgasröret måste hela bilens och bränslets livscykel värderas när klimatprestandan bedöms så att även de energiintensiva produktionsstegen så som produktionen av battericeller inkluderas i värderingen och främjar produktion med grön el. För en total elektrifiering krävs både ny produktion av grön el och en kraftig utbyggnad av elnätet, vilket tar lång tid. Till elbilar behövs även stora mängder metaller och mineraler. Utvinningen är ofta förknippad med lokalt motstånd mot gruvbrytning och försvåras med långa tillståndsprocesser. Import från länder med undermåliga arbetsvillkor och brist på mänskliga rättigheter är inte ett rimligt alternativ. För en snabb omställning av transportsektorn krävs alla typer av grön energi, inte bara elektrifiering. Det finns ett utrymme för en ökad svensk produktion och användning av biodrivmedel baserat på restprodukter från skogsindustrin och biodrivmedel och elektrobränslen bör även i framtiden utgöra en del av lösningen för fossilfrihet i transportsystemet. Det politiska systemet bör ställa krav på klimatprestanda – inte peka ut en särskild teknik.

Svensk reduktionsplikt bygger på ökande inblandning av biobränslen

Den svenska nationella drivmedelspolitiken, genom reduktionsplikten, bygger fortfarande i hög grad på en ökande inblandning av biobränslen i bensin och diesel. För att nå de nationella målen krävs ytterligare investeringar i produktion av biobränslen och industrin behöver långsiktiga och trygga förutsättningar för att dessa investeringar ska kunna komma till stånd.

Långa avstånd och kallt klimat utgör särskilda utmaningar för elektrifiering – alla lösningar behövs!

Norra Sverige är glest befolkat (under 12 invånare/km2) och de långa avstånden innebär särskilda utmaningar kring utbyggnad av laddinfrastruktur och därmed även för elektrifiering av bilparken. Det är viktigt att Norra Sverige – med sina långa avstånd och kallt klimat – har en välfungerade laddinfrastruktur samt tillgång till olika biodrivmedel eftersom alla lösningar behövs om vi ska klara våra klimatmål. Absoluta krav på elektrifiering är inte lösningen varken för personbilar eller övriga fordon utan istället bör vi satsa på rätt drivmedel för rätt ändamål.

Antaget av Europaforum Norra Sverige den 5 oktober 2021

Glenn Nordlund (S) Ordförande EFNS Region Västernorrland

Åsa Ågren Wikström (M) Vice ordförande EFNS Region Västerbotten

Jonny Lundin (C) Region Västernorrland

Erik Lövgren (S) Kommunförbundet Västernorrland

Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten

Ann Åström (S) Region Västerbotten

Nils-Olov Lindfors (C) Region Norrbotten

Britta Flinkfeldt (S) Norrbottens Kommuner

Anders Josefsson (M) Norrbottens Kommuner

Elise Ryder Wikén (M) Region Jämtland Härjedalen

Robert Uitto (S) Region Jämtland Härjedalen

Jonas Andersson (S) Kommunerna i Jämtlands län

Daniel Danielsson (C) Kommunerna i Jämtlands län

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 om normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon