Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europeiska frågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier, handlingsprogram och EU:s budget. Syftet är att tillvarata och främja norra Sveriges intressen både på den Europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

Norra Sverige välkomnar akuta stödåtgärder till småföretag
Europaforum norra Sverige välkomnar EU-kommissionens tillfälliga tillämpning av mer flexibla statsstödsregler och investeringsinitiativet för att dämpa de ekonomiska effekterna av Coronavirusets utbrott genom att nyttja oanvända strukturfondsmedel till att förse små- och medelstora företag inom besöks-, evenemangs- och transportsektorn med viktigt rörelsekapital. Läget är akut och det krävs omedelbara insatser och stöd såsom lån, investeringar och anpassad lagstiftning för att inte verksamheter och arbetstillfällen ska förloras.

Samtidigt vill norra Sverige slå vakt om den strategiskt viktiga allokeringen av extra medel som tilldelats de glesbefolkade områdena på grund av svåra territoriella förutsättningar som gör regionerna i norra Sverige särskilt sårbara. Förutsättningarna för att bedriva utveckling och skapa tillväxt skiljer sig avsevärt runtom i landet, vilket är särskilt påtagligt under lågkonjunkturer och ekonomiska kriser som den rådande pandemin nu skapar.

Norra Sverige anser att de regionalt utvecklingsansvariga och de regionala strukturfondspartnerskapen med god lokalkännedom och väletablerade branschnätverk kommer att spela en helt avgörande roll tillsammans med ansvariga myndigheter för att samordna och prioritera de stödåtgärder som nu ska hjälpa små- och mikroföretag att överleva och därmed i förlängningen få de regionala ekonomierna att återhämta sig.

➢ Norra Sverige välkomnar EU-kommissionens investeringsinitiativ och tillämpningen av tillfälligt mer flexibla statsstödsregler.
➢ Norra Sverige slår vakt om de glesbefolkade områdenas extra allokering. Insatser ska ske inom ramen för befintliga programområden på NUTS 2-nivå.
➢ Norra Sverige anser att investeringsinitiativet kräver flernivåstyre med regionalt utvecklingsansvariga och strukturfondspartnerskapen som självklara beslutsfattare.

Antaget av Europaforum norra Sverige 23 mars, 2020
Glenn Nordlund (S) Ordförande EFNS Region Västernorrland

Åsa Ågren Wikström (M) Vice ordförande EFNS Region Västerbotten
Jonny Lundin (C) Region Västernorrland
Jan Sahlén (S) Kommunförbundet Västernorrland
Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten
Ann Åström (S) Region Västerbotten
Nils-Olof Lindfors (C) Region Norrbotten
Britta Flinkfeldt (S) Norrbottens Kommuner
Anders Josefsson (M) Norrbottens Kommuner
Elise Ryder Wikén (M) Region Jämtland Härjedalen
Robert Uitto (S) Region Jämtland Härjedalen
Thomas Andersson (C) Region Jämtland Härjedalen

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) COM(2020) 113