Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvarata norra Sveriges intressen både den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

Norra Sverige välkomnar en kraftfull sammanhållningspolitik för Europa

EU:s sammanhållningspolitik har varit helt avgörande för det regionala utvecklingsarbetet i norra Sverige. Traditionell bidragspolitik har genom åren övergetts till förmån för en mer strategisk och platsbaserad investeringspolitik med tydligare utvecklingsmål. Långsiktigt arbete med dialoger, partnerskap och samverkan har möjliggjort samfinansierade utvecklingsinsatser för att utveckla näringslivsstrukturer och skapa bättre förutsättningar för ökad tillväxt och sysselsättning. Effekterna av EU:s sammanhållningspolitik visar på kraftig framväxt av nya branscher, bättre innovationsförmåga, ökad kommersialisering och internationalisering, samt större institutionell kapacitet och ökad förståelse för regional utveckling.

  • Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget ger norra Sverige möjlighet att fortsätta driva en positiv och långsiktigt hållbar utveckling för ökad tillväxt och sysselsättning.

Norra Sverige välkomnar erkännandet av särskilda territoriella förutsättningar

OECD konstaterar att norra Sverige bidrar starkt till Sveriges och Europas tillväxt, och har goda möjligheter att frigöra ytterligare potential om det kan skapas bättre förutsättningar för innovation, fler satsningar på transport- och digital infrastruktur, samt ökat samarbete över gränserna. Norra Sverige har samtidigt särskilda utmaningar som gör regionerna sårbara, såsom stora avstånd, gles- och åldrande befolkning, liten kritisk massa, kallt klimat, samt en konjunkturkänslig och naturresursbaserad ekonomi. Det är därför positivt att det nu framlagda förslaget fokuserar på innovation och klimatsmarta lösningar, men att det också ger utrymme för ytterligare satsningar på infrastruktur och digitalisering, som är särskilt viktiga prioriteringar för norra Sverige.

  • Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget med en särskild extra allokering till de nordliga glesbefolkade områdena ger norra Sverige möjlighet att fortsätta överbrygga strukturella hinder och territoriella barriärer för tillväxt.

Norra Sverige välkomnar höga ambitioner för smartare konkurrenskraft

För att EU ska kunna bibehålla och stärka sin konkurrenskraft krävs det att utvecklingsarbetet anpassas till varje regions egna kontext. Smart specialisering är därför

ett viktigt redskap för att möta utmaningar, tillvarata platsens unika möjligheter och utveckla innovationsförmåga inom prioriterade styrkeområden. Smart specialisering stärker EU:s konkurrenskraft i en öppen och mer konkurrensutsatt ekonomi. Norra Sverige välkomnar satsningarna och är redo att verka för ökat europeiskt och internationellt samarbete, och mot den protektionism som med enkla argument hotar EU:s välstånd.

Norra Sverige har över tid byggt kapacitet genom att utveckla regionala stödsystem i nära samverkan med universitet och näringsliv. Idag är norra Sverige en av de mest innovativa regionerna i Europa. Framgångsrik samverkan mellan bredd och spets har bidragit till att norra Sverige lyckats utveckla forskningsområden med excellens och mognad för EU:s forskningsprogram. Samtidigt behöver norra Sverige fortsätta utveckla innovationsarbetet inom fler områden för att skapa större resiliens i en allt mer föränderlig värld.

  • Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget med betoning på smart specialisering, bibehållna regionala strukturfondsmedel i kombination med en kraftig utökning av EU:s forskningsmedel, ger norra Sverige god möjlighet att fortsätta utveckla innovationsförmåga och forskning i världsklass.

Norra Sverige ser fram emot ökat samarbete på flera nivåer för effektivt genomförande

I Europaforum norra Sveriges utvärdering av föregående programskrivningsprocess konstateras att det finns ett flertal förbättringsområden för att utveckla samarbetet mellan lokal, regional, nationell och EU-nivå. Inför kommande programskrivningsprocess bör viktiga ledord som ökat flernivåstyre, kunskap, transparens och samhandling få prägla arbetet i större utsträckning. Det regionalpolitiska inflytandet över utformningen av kommande program är helt avgörande för att EU:s investeringar ska kunna ge bästa effekt och göra mest nytta för medborgarna i norra Sverige. Exempelvis genom att låta regionalt utvecklingsansvariga både bygga regional tillväxtkapacitet genom ERUF, och matcha behoven av kompetens på den regionala arbetsmarknaden genom det nya ESF+.

  • Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget innebär ett startskott för förberedelserna inför genomförandet av EU:s sammanhållningspolitik.
  • Norra Sverige ser fram emot att få utveckla ett nära samarbete med nationell och EU- nivå för att programmen ska få så stort och effektivt regionalt genomslag som möjligt.

Antaget vid Europaforum Norra Sveriges rapportörsmöte, Stockholm 18 maj, 2018

Erik Bergkvist (S) Ordf. EFNS Region Västerbotten

Ewa-May Karlsson (C) Region Västerbotten

Harriet Classon (S) Region Västerbotten

Erik Lövgren (S) Region Västernorrland

Anders Gäfvert (M) Kommunförbundet Västernorrland

Peder Björk (S) Kommunförbundet Västernorrland

Maria Stenberg (S) Region Norrbotten

Helena Öhlund (S) Norrbottens Kommuner

Anders Josefsson (M) Vice ordf. EFNS Norrbottens Kommuner

Robert Uitto (S) Region Jämtland Härjedalen

Thomas Andersson (C) Region Jämtland Härjedalen

Gunnar Hjelm (M) Region Jämtland Härjedalen

Europaforum Norra Sverige vill med anledning av Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget delge synpunkter inför fortsatt budgetförhandlingar