Om oss

Läs om vårt nätverk och arbetsgrupper. Här finns även kontaktuppgifter till ledning och sekretariat

Europaforum Norra Sverige – de fyra nordligaste regionernas nätverk för påverkan

Från vänster: Jonny Lundin (C) Region Västernorrland, Lars-Gunnar Nordlander (S) Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, Isak Utsi (S), Norrbottens Kommuner, Mats Hellhof (SD) Region Västernorrland, Jonas Andersson (S) Region Jämtland Härjedalen, Daniel Danielsson (C) Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, Ann Åström (S) Region Västerbotten, Anders Öberg (S), Region Norrbotten, Rickard Carstedt (S), Region Västerbotten, Johan Loock (M), Region Jämtland Härjedalen. På bilden saknas: Ulrica Hammarström (S) Norrbottens kommuner, Åsa Ågren Wikström (M) Region Västerbotten och Erik Lövgren (S) Kommunförbundet Västernorrland. Foto: Evelina Ytterbom.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett politiskt nätverk som samlar Sveriges fyra nordligaste regioner för att tillvarata norra Sveriges intressen i frågor med en tydlig EU-dimension. Forumet har i mer än 20 år fört fram norra Sveriges ståndpunkter med en gemensam röst. Det som gör nätverket unikt är EFNS förmåga att samverka över partigränser mellan aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå och i syfte att gynna norra Sveriges intressen i EU-politiken.

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Vår främsta uppgift är att bevaka Europafrågor för att genom gemensamma insatser påverka EU:s lagstiftning såsom olika EU-strategier, handlingsprogram och EU:s budget. Arbetet handlar om att enat berätta och beskriva vilka förutsättningar och möjligheter som finns i norra Sverige. Vad regionen har att erbjuda EU och vad regionen i sin tur behöver för stöd av EU.

Då regionerna, som tillsammans utgör en stor del av Sveriges geografiska yta, bidrar till nätverket med lika stort engagemang är Europaforum Norra Sveriges styrka att nätverkets gemensamma röst ger slagkraft och ett starkt mandat i politiska frågor.

Vi eftersträvar att i ett tidigt skede föra fram synpunkter och kunskap i beslutsprocesser samt vara en aktiv del i säkerställandet av ett gott flernivåstyre. Målen med det gemensamma påverkansarbetet är att genom ENFS:

  • Säkerställa att norra Sveriges intressen tillvaratas när EU utformar politik
  • Utveckla och bidra till ett gott flernivåstyre i EU och i Sverige
  • Föra EU-politiken närmare medborgarna i norra Sverige
  • Öka kunskap och medvetenhet om EU-politik i politiska organ i de fyra nordligaste regionerna

Europaforum Norra Sveriges struktur och rapportörer (politiker)

Bakom överenskommelsen att prioritera och samarbeta i EFNS står de regionala politiska organisationerna som arbetar med regionala utvecklingsfrågor, det vill säga regionerna i Norrbotten, Västerbotten Västernorrland och Jämtland Härjedalen samt kommunförbundet i Jämtland Härjedalen, Västernorrland och Norrbottens Kommuner. Sekretariatet för EFNS roterar mellan dessa.

Dessa uppdragsgivare utser tre politiker som politiska rapportörer att ingå i varsin tematisk arbetsgrupp att representera den egna regionen för en mandatperiod. Inom varje arbetsgrupp utpekas en samordnande rapportör som har en viktig roll i att säkerställa samarbetet mellan EFNS olika arbetsgrupper. Rapportörerna ska företräda sakkunskap i forumets prioriterade områden, vara föredragande och företräda EFNS externt. Arbetet i EFNS bygger på gemensamma ståndpunkter – positionspapper. Positionerna tas alltid i konsensus vid så kallade rapportörsmöten, över parti- och länsgränser. I samband med rapportörsmötena, som äger rum varje kvartal, återger rapportörerna aktiviteter och arbete som skett sedan föregående möte. Europaforum Norra Sveriges 13 rapportörer är ansvariga för innehållet i positionerna och dess förankring på hemmaplan.

EFNS har tre tjänstemannagrupper kopplat till varje tematiska fokusområde  samt en kommunikatörsgrupp. Anställda vid norra Sveriges representationskontor i Bryssel, North Sweden European Office, ingår i lämpliga arbetsgrupper. North Sweden European Office omfattar samma geografi som EFNS och är också i hög grad nätverkets direktlänk till EU-arenan.

Prioriterade områden:

  • Sammanhållningspolitik (regionalpoltik)
  • Forskning, innovation och näringsliv
  • Infrastruktur och samhällsbyggnad.

Europaforum Norra Sverigs årliga forum och utökade rapportörsmöten

Varje år anordnar EFNS ett årligt forum och vartannat år anordnas ett utökat rapportörsmöte. Syftet med dessa tillfällen är att bjuda in beslutsfattare och högre tjänstepersoner från EU och nationell nivå till dialog med regionala och lokala politiker från norra Sverige. Genom att utöka med fler politiska företrädare från norra Sverige som enas i positioner kontrolleras samstämmigheten av Europaforum Norra Sveriges politik samtidigt som det bidrar till att öka kunskap och medvetenhet om EU-politik i politiska organ i norra Sverige. Läs mer om aktuella evenemang under rubriken ”events”.

Ledning

Jonas Andersson

Ordförande EFNS
Regionala utvecklingsnämndens ordförande, Region Jämtland Härjedalen

Jonas Andersson

Ordförande EFNS
Regionala utvecklingsnämndens ordförande, Region Jämtland Härjedalen

Åsa Ågren Wikström

Vice ordförande EFNS
Vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Åsa Ågren Wikström

Vice ordförande EFNS
Vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Sekretariat

Janus Brandin

Ansvarig EFNS sekretariat
Regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten

Janus Brandin

Ansvarig EFNS sekretariat
Regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten

Jenny Mozgovoy

Koordinator EFNS
Internationell Strateg, Region Norrbotten

Jenny Mozgovoy

Koordinator EFNS
Internationell Strateg, Region Norrbotten