Nyheter från Europaforum

Nyheter
Europaforum norra Sverige har antagit position om EU:s kommande plan för skogsövervakning

Europaforum norra Sverige har antagit position om EU:s kommande plan för skogsövervakning

Under andra kvartalet 2023 väntas EU-kommissionens lagförslag om Skogövervakning och strategiska skogsplaner. Syftet är att övervaka och planera skogsskötsel över unionen med ett gemensamt regelverk. Europaforum norra Sverige har tagit ställning till det kommande...

Nyheter
Europaforum Norra Sverige tveksam om bindande och detaljerade mål är bäst för friska ekosystem

Europaforum Norra Sverige tveksam om bindande och detaljerade mål är bäst för friska ekosystem

Europaforum Norra Sverige (EFNS) har antagit en position med synpunkter på EU-kommissionens nya förslag till förordning om restaurering av natur. EFNS ser behovet av att säkerställa att ekosystem skyddas, men vill se realistiska restaureringsmål på EU-nivå som är...

Nyheter
Europaparlamentet antog revideringen av Förnybartdirektivet trots opposition från flera medlemsländer

Europaparlamentet antog revideringen av Förnybartdirektivet trots opposition från flera medlemsländer

Den 14 september röstade Europaparlamentet igenom revideringen av Förnybartdirektivet (RED III), som i stort avgör om biomassa direkt från skogen ska kunna klassas som hållbart eller inte. Det antagna förslaget innebär en begränsning av andelen primär träråvara som...

Nyheter
Förslag på ny avskogningsförordning med regler kring livsmedel där träprodukter ingår

Förslag på ny avskogningsförordning med regler kring livsmedel där träprodukter ingår

Tidigare har EU reglerat import och handel med olagligt avverkade trävaror genom timmerförordningen som förbjuder försäljning av trä från illegalt avverkad skog. I en ny förordning vill EU-kommissionen reglera handel med livsmedel varvid produktgruppen...

Nyheter
EFNS tar ställning till EU-lagstiftning som hämmar norra Sverige att bygga innovationskluster

EFNS tar ställning till EU-lagstiftning som hämmar norra Sverige att bygga innovationskluster

I EU:s lagstiftning som rör innovationskluster – General Block Exemption Regulation (GBER) eller ”Gruppundantagsförordningen” – regleras undantag från stadsstödsregler vid användning av statliga, regionala och kommunala medel. I GBER anges undantag för...

Nyheter
EFNS ställningstaganden om förnybar vätgas i direktivet om förnybar energi RED II

EFNS ställningstaganden om förnybar vätgas i direktivet om förnybar energi RED II

I sin position som antogs den 25 februari välkomnar EFNS ambitionen i EU:s direktiv för förnybar energi (RED II-direktivet) och den kommande revideringen i RED III om att öka Europas produktion av vätgas men invänder mot att vissa av skrivningarna kan komma att...

Nyheter
Remissvar till regeringen kring EU-kommissionens förslag till ändring av TEN-T-förordningen

Remissvar till regeringen kring EU-kommissionens förslag till ändring av TEN-T-förordningen

Med anledning av att regeringen efterfrågat synpunkter på̊ EU-kommissionens förslag till ändring av förordning (nr 1315/2013) om det transeuropeiska nätverket (TEN-T) inför förhandlingen i ministerrådet, har EFNS lämnat ett remissvar med fokus på EU:s...