Sammanhållningspolitik

 

Ett av EU:s allra viktigaste politikområden är den gemensamma sammanhållningspolitiken – EU:s regionalpolitik. Dess mål är ökad ekonomisk, social och territoriell sammanhållning med syfte att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor i EU och samtidigt öka EU:s tillväxt och konkurrenskraft gentemot resten av världen.

Den Europeiska sammanhållningspolitiken är av stor betydelse för norra Sveriges möjligheter till regional utveckling och därför är det viktigt att dess utformning präglas av flernivåstyre, dialog och subsidiaritet. För norra Sverige är det särskilt angeläget att beslut fattas som beaktar och tillgodoser de särskilda förutsättningar och möjligheter som präglar dess geografi. Det finns angivet i Sveriges anslutningsfördrag och artikel 174 i Lissabonfördraget, att särskild hänsyn ska tas till ”regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet”.

De glest befolkade regionerna i Sverige och Finland har en särställning i EU budgeten med en särskild pott pengar som fördelas genom EUs strukturfonder. Det särskilda gleshetsstödet till norra Sverige är, oaktat skrivningarna när Sverige gick med i EU och Lissabonfördraget, en politisk förhandling inför varje ny programperiod för Europaforum att särskilt bevaka och påverka.

Då EUs sammanhållningspolitik är avgörande för regionalt utvecklingskapital berör dess strategier och finansieringsinstrument samtliga områden som Europaforum påverkarinom.