Infrastruktur

De transeuropeiska nätverken (TEN) är EU:s planeringsinstrument för infrastruktur på områdena transport (TEN-T), energi (TEN-E) och digital konnektivitet (eTEN). TEN-T är ett trafikslagsövergripande nät med en struktur på två nivåer för EU:s transportsystem – ett övergripande nät och ett stomnät. Det övergripande nätet är omfattande och ska säkra tillgänglighet till alla regioner medan stomnätet består av de delar av det övergripande nätet som är strategiskt viktigast för transportflödena både inom Europa och globalt sett. I norra Sverige innefattas Botniska korridoren och Luleå hamn i stomnätet.

För att underlätta genomförandet av TEN-T har även nio stomnätskorridorer definierats. Inom stomnätskorridorerna arrangeras korridorsforum där investeringsprioriteringar och nya samarbetsmöjligheter diskuteras. Sverige berörs framför allt av stomnätskorridoren Skandinavien-Medelhavet (ScanMed) som löper från Malta upp till Malmö för att sedan fortsätta i två ben, ett till Oslo och ett till Hallsberg, Stockholm och vidare mot ryska gränsen. Från år 2021 kommer, som det ser ut, även norra Sverige innefattas i de viktiga stomnätskorridorerna. En förlängning är föreslagen för ScanMed norrut längs med Botniska korridoren (BK) och vidare över landsgränserna till Narvik i Norge respektive Uleåborg i Finland. Förslaget innebär även att Sverige till viss del kommer beröras av stomnätskorridoren Nordsjön-Östersjön (NSB) som löper ner till Luleå från finsk sida. Det formella beslutet om förlängning fattas samtidigt med beslut om ny långsiktig EU-budget (MFF). Utöver de nio stomnätskorridorerna finns två horisontella prioriteringar – Sjömotorvägar (MoS) och The European Rail Traffic Management System (ERTMS), som båda är av stor vikt för norra Sverige.

Finansiering av infrastruktur hanteras i huvudsak nationellt, men det finns möjlighet till medfinansiering från EU-nivå. Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) är EU:s finansieringsprogram för genomförandet av TEN. Genom CEF kan infrastrukturprojekt i regel medfinansieras med 10 % – 40 %, men en högre andel kan förekomma. Finansiering kan också komma från andra fonder och program såsom EU:s struktur- och investeringsfonder, Horisont Europa, Interreg och Invest EU. Förmånliga lån genom den Europeiska Investeringsbanken (EIB) är också ett alternativ till finansiering, framför allt när det gäller större infrastrukturprojekt. I ett annex till CEF definieras även EU:s stomnätskorridorer.