Europaforum North Sweden wishes to share its views on the European Commission’s proposals to the European Parliament and Council for regulations on common provisions for the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF+), and the fund-specific proposals for regulations for ERDF, ESF+ and special regulations for the goal of European territorial cooperation and a mechanism for solving legal and administrative problems in cross-border contexts.

Europaforum Northern Sweden (EFNS) is a network for politicians at the local and regional levels from the counties Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen and Västernorrland. EFNS is a meeting place and knowledge arena where EU policies are analysed and...

Europaforum Norra Sverige vill delge synpunkter med anledning av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Europeiska Socialfonden+ (ESF+), samt de fondspecifika förordningsförslagen för ERUF, ESF+ och särskilda bestämmelser för målet europeiskt territoriellt samarbete och en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i gränsöverskridande sammanhang....

Europaforum Norra Sverige vill med anledning av Europeiska kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget delge synpunkter inför fortsatt budgetförhandlingar

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den...

Europaforum Northern Sweden’s views on future-oriented development policies with a regional focus for the EU in the context of the ongoing consultations on the EU’s cohesion policy 

Europaforum Northern Sweden (EFNS) is a network for politicians at the local and regional levels from the counties Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen and Västernorrland. EFNS is a meeting place and knowledge arena where EU policies are analysed and...

Europaforum Norra Sveriges syn på en framtidsinriktad utvecklingspolitik med regionalt fokus för EU med anledning av pågående samråd om EU:s sammanhållningspolitik 

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra...