Vid Europaforum Norra Sverige (EFNS) har EU- och handelsminister Ann Linde ingått en överenskommelse med de fyra nordligaste länen om att deras arbetssätt genom EFNS blir nationell modell för regional samverkan i EU-frågor.

EFNS är först ut att ta ett regionalt ”EU-handslag” med regeringen för att öka samhällets delaktighet i EU-frågor.

– Jag är glad över att kunna genomföra det första regionala EU-handslaget med Europaforum Norra Sverige. Vi ska ta i hand på insatser för att öka kunskapen om EU och stärka möjligheten till delaktighet, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Det var under eftermiddagen i samband med att Ann Linde talade vid Europaforum Norra Sverige som handslaget togs mellan ministern och EFNS: s ordförande Erik Bergkvist.

  • Det är givetvis ett stort erkännande av EFNS som arbetssätt, säger Erik Bergkvist. De fyra nordligaste länen har jobbat med att påverka EU genom EFNS i sjutton år och för oss är det en självklarhet att det behövs regional samverkan för att norra Sverige ska växa. Vi vill genom handslaget inspirera fler kommuner och regioner i Sverige att driva sina frågor på EU-nivå.

Handslaget innebär:

Europaforum Norra Sverige välkomnar regeringens satsning på EU-sakråd och ökat samråd i viktiga EU-frågor, och avser genom de gemensamma politiska ställningstaganden bistå regeringen i framtagandet av svenska positioner i strategiskt viktiga frågor för de nordligaste länen.

Utifrån ett ökat intresse för de strukturer och processer som Europaforum Norra Sverige har skapat under de senaste 17 år åtar sig Europaforum Norra Sverige att tillgängliggöra och sprida information om arbetsmodellen till regionala och lokala aktörer runt om i landet som vill utöka och mobilisera sitt påverkansarbete i EU-frågor. Aktörer inom Europaforum Norra Sverige, på politisk- och tjänstemannanivå kan fungera som mentorer och bollplank för andra politiker och tjänstemän som är intresserade av att skapa liknande samarbetsstrukturer i sina regioner. Europaforum Norra Sverige delar utredningens bild av bristande kunskapsnivå om EU. Europaforum åtar sig därför att sprida information om och främja deltagande i SKL:s och SIEPS planerade utbildningsinsatser.

I ett led för att öka medborgarnas medvetenhet om kommunerna och regionernas EU-arbete kommer Europaforum Norra Sverige att verka för ökad spridning av Europaforums ställningstaganden via medlemmarnas och EFNS: egna sociala medie-kanaler.

Om Europaforum Norra Sverige

Europaforum Norra Sverige syfte är att samordna insatserna från norra Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap om och förankra EU-politiken hos lokala och regionala politiker.   

Arbetet leds av tolv rapportörer, tre från varje län. Som stöd i sitt arbete har rapportörerna en tjänstemannagrupp med representanter från landsting, regionförbund, kommunförbund och regionkontoren North Sweden och Mid Sweden.

Årligen genomförs ett större forum där politiker och tjänstepersoner med koppling till EU-frågor samlas för att fördjupa sig i aktuella ämnen och anta gemensamma politiska positioner.

Läs mer om Europaforum Norra Sverige här (www.europaforum.nu).

För mer information:

Micaela Löwenhöök

Kommunikatör opinionsbildning Region Västerbotten

070-316 37 01, micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se