När nya affärsmodeller utvecklas och marknaden är ung är det viktigt med gemensamma regler för alla involverade parter. Därför välkomnar Europaforum Norra Sverige EU-kommissionens förslag om ett certifieringssystem för koldioxidupptag som ska se till att gemensamma spelregler gäller på marknaden för kolkrediter. Däremot behövs en analys av förslagets konsekvenser för skogs- och jordbruksnäringen, träbyggnader borde inkluderas i certifieringen och medlemsländerna måste få mer inflytande i genomförandeprocessen, menar EFNS.  

En marknad för klimatkompensation genom kolupptagskrediter håller på att växa fram. Där erbjuds företag och organisationer som inte kan vara klimatneutrala köpa så kallade kolkrediter för att klimatkompensera.  

För att se till att gemensamma spelregler gäller på denna marknad för kolkrediter presenterade EU-kommissionen i november 2022 ett förslag till ett EU-ramverk för certifiering av upptag av koldioxid från atmosfären inom EU. Förutom att säkerställa att koldioxidupptagen bidrar till verklig klimatnytta vill EU-kommissionen genom förslaget uppmuntra jordbrukare, skogsbrukare och industrier att använda innovativa lösningar för att avskilja, återvinna och lagra koldioxid. 

Det är bra att det utvecklas en med enhetlig ram på europeisk nivå för koldioxidupptag i och med att marknaden för kolkrediter är så pass ny, menar Europaforum Norra Sverige (ENFS) som välkomnar förslaget. Gemensamma regler för alla involverade främjar både marknadens stabilitet och framväxande.  

Men en analys behövs för att bedöma eventuella effekter på skogsbruk och jordbruk till följd av förslaget. Finns det en risk för lägre produktion av väsentliga råvaror som livsmedel och trä? I så fall behöver vi veta mer om hur det kan påverka tillgången på sådana väsentliga råvaror på både kort och lång sikt, särskilt med avseende på säkerhet och beredskap. 

EFNS vill se att EU:s certifiering skapar incitament för långsiktig koldioxidlagring. Därför bör det nya regelverket även inkludera kolinlagring i träbyggnader som är långlivade konstruktioner. Kolsänkor i träbyggnader betydligt mer tillförlitliga på lång sikt än kolsänkor i stående skogar som utsätts för risker som stormskador, snöbrott, röta, skogsbränder och insektsangrepp. 

Slutligen uppmanar nätverket att ett EU-ramverk för koldioxidupptag bygger på frivilligt deltagande för alla parter på marknaden. Likaväl att medlemsländerna måste få behålla nationellt inflytande över genomförandet genom gemensamma EU-kriterier, snarare än ett centralt EU-baserat övervakningssystem.  

Läs positionen i sin helhet här:

Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag om en ram för certifiering av avskiljning av koldioxid