Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional

nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS

är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i

de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att

påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s

budget. Syftet med EFNS är att tillvarata norra Sveriges intressen både på den

europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt

europeiskt perspektiv.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) välkomnar ambitionen i EU-kommissionens förslag till

förordning om nettonollindustri (NZIA) men har synpunkter på delar av förslaget.

EFNS vill härmed föra fram sina perspektiv vad gäller förslag till förordning om

nettonollindustrin (NZIA)

Sammanfattning av EFNS ståndpunkter:

• EFNS anser att EU-kommissionen bör ställa krav på minskad klimatpåverkan – inte

styra mot specifika tekniker. För att främja ny utveckling med innovationskraft är

teknikneutralitet en förutsättning. Förordningens listning av netto-noll tekniker är

begränsad och riskerar att utelämna teknologier som är eller kan komma att bli

vitala för den gröna omställningen

• EFNS ser även risker med snabbspår för strategiska projekt eftersom det kan

bromsa processer för andra typer av företagsetableringar än netto-noll teknologier

som också är viktiga för den gröna omställningen samt den lokala- och regionala

utvecklingen.

• Att utveckla snabbare och transparenta tillståndsprocesser för mer effektiva

verksamhetsetableringar är av stor vikt men de måste lämna utrymme för

medlemsstaterna, regionerna och kommunerna att utveckla snabbare processer

efter egna förutsättningar och resurser.

• Förslaget medför en detaljreglering som riskerar att gå över det nationella

självbestämmandet och inkräktar även på det svenska kommunala självstyret. Det

är viktigt att värna medlemsländernas och regionernas beslutanderätt. Lokal och

regional förankring krävs för ökad samhällelig acceptans vid etablering av

industrier. NZIA behöver ha en territoriell dimension som involverar kommuner och

regioner och som tar hänsyn till demokratisk förankring och det svenska

kommunala planmonopolet.

Tillståndsprocesser

EFNS välkomnar ambitionen att korta ner tiderna för tillståndsprocesser men anser att

frågan om hur nationella tillståndsprocesser ska läggas upp bör hanteras på nationell nivå.

Tonvikten bör ligga på att uppmuntra varje medlemsstat att göra generella justeringar i de

nationella tillståndsprocesserna för att göra dem mer förutsägbara, transparenta och

effektiva.

Tillståndsprocesserna för stora etableringar kan både vara långa och komplicerade vilket

bidrar till att etableringar inte genomförs. Det är därför positivt att utmaningarna med

tillståndsprocesser för företagsetableringar lyfts i arbetet med att stärka EU:s värdekedjor

och att öka EU:s innovationskraft. Industrin spelar en viktig roll för regional utveckling

genom att bidra till arbetstillfällen, skatteinkomster och attraktionskraft. Att förenkla och

förkorta tillståndsprocesserna vid verksamhetsetableringar är av stor vikt.

Förslaget medför dock en detaljreglering som riskerar att gå över det nationella

självbestämmandet och inkräktar även på det svenska kommunala självstyret. Det är

viktigt att värna medlemsländernas och lokala myndigheters beslutanderätt för att säkra en

social samhällelig acceptans för industrietableringarna. EU bör snarare tillhandahålla

plattformar och nätverk där utbyte av erfarenheter och kunskap kan förmedlas mellan

medlemsländerna. I och med olika ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen är det

därtill viktigt att EU använder sin koordinerande roll till att kartlägga och tydliggöra Europas

beroende av utländskt ägande i värdekedjor inom netto-noll teknologier. Dessa insikter kan

underlätta för medlemsländer att vida åtgärder för balans mellan strategisk autonomi och

handel med tredje land.

EFNS ser risker med snabbspår för strategiska projekt eftersom det kan bromsa processer

för andra typer av företagsetableringar än netto-noll teknologier som också är viktiga för

den gröna omställningen samt för den lokala- och regionala utvecklingen.

Teknikneutralitet

För att främja ny utveckling är teknikneutralitet en förutsättning. Att genom lagstiftning styra

vilka tekniker eller material som ska främjas riskerar leda till att viktiga områden som kan

möta klimatutmaningar missgynnas vilket kan leda till att nya upptäckter eller innovationer

hämmas.

Att frångå teknikneutralitet innebär att omställningskapaciteten blir väldigt begränsad om

rådande omständigheter ändras. Detta kan bromsa processer för andra typer av

företagsetableringar än netto-noll teknologier som också är viktiga för den gröna

omställningen.

Förordningens listning av netto-noll tekniker är begränsad och riskerar att utelämna

teknologier som är eller kan komma att bli vitala för den gröna omställningen. Det finns till

exempel ett utrymme för en ökad svensk produktion och användning av teknologier

baserade på biomassa, vilket även i framtiden bör utgöra en del av lösningen för ett

fossilfritt Europa och minskat klimatavtryck.

EFNS anser att EU-kommissionen bör ställa krav på minskad klimatpåverkan – inte styra

mot specifika tekniker.

Förankring på lokal nivå för etableringar av industrier,

Lokal och regional nivå har avgörande roller för att uppnå målen om ett klimatneutralt

Europa. De kan definiera lokala förutsättningar, utmaningar och möjligheter, vilket behövs

för att attrahera investeringar och öka produktionen av grön teknik inom hela värdekedjan.

Därför understryker EFNS att NZIA behöver ha en territoriell dimension som involverar

kommuner och regioner och tar hänsyn till de svenska kommunernas planmonopol.

Förslaget kring snabbare tillståndsprocesser och större nationell koordinering genom en

”one stop shop” för etableringar riskerar att minska den demokratiska förankringen på lokal

och regional nivå och i sin tur bidra till ökad polarisering. EFNS betonar vikten av att

involvera lokalsamhället. Lokalsamhället, ursprungsbefolkning och värdefulla naturvärden

är aspekter som är viktiga att respektera och behöver involveras tidigt i processen.

Rättssäkra och demokratiska processer för etablering är av stor vikt för att nå social

acceptans och delaktighet från medborgare, civilsamhälle samt lokala- och regionala

myndigheter. Dessutom finns en stor kunskap om de lokala och regionala förhållandena

samlad hos myndigheter, organisationer och universitet vilket fullt ut bör nyttjas vid

behandling av tillståndsansökningar.

Ett speciellt hänsynstagande till varje regions kontext och målsättning är nyckeln till hållbar

utveckling i alla delar av EU. Smart specialisering och diversifiering är viktiga komponenter i

glesa miljöer för ökad konkurrenskraft. Det ger regioner förmågan att ta vara på relevanta

kapaciteter och att arbeta effektivt för att låta forskning och entreprenörskap leda vägen i

utvecklingen av nya idéer och produkter.

Industrietableringar har en viktig roll för näringslivet i berörda regioner men ställer också

krav på området de verkar i. För hållbar tillväxt inom näringen behövs även satsningar på

samhällsutvecklingen i området och på kompetensförsörjning.

Hitta positionen i PDF-format här

Antaget vid Europaforum Norra Sverige den 25/6 2023.

Jonny Lundin (C)

Region Västernorrland

Mats Hellhoff (SD)

Region Västernorrland

Erik Lövgren (S)

Kommunförbundet

Västernorrland

Åsa Ågren Wikström (M)

Region Västerbotten

Rickard Carstedt (S)

Region Västerbotten

Ann Åström (S)

Region Västerbotten

Anders Ögren (S)

Region Norrbotten

Isak Utsi (S)

Norrbottens Kommuner

Ulrika Hammarström (S)

Norrbottens Kommuner

Jonas Andersson (S)

Kommunförbundet i

Jämtland Härjedalen

Elise Ryder Wikén (M)

Region Jämtland

Härjedalen

Daniel Danielsson (C)

Kommunförbundet i

Jämtland Härjedalen

Lars-Gunnar Nordlander (S)

Kommunförbundet i

Jämtland Härjedalen