Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv. 

  • EFNS VILL SE EN SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK FÖR ALLA 

Vi vill se en sammanhållningspolitik, efter 2027, som tydliggör att det finns utvecklingspotential i hela unionen och en politisk vilja att frigöra potentialen. 

De nordliga glesbefolkade områdena (NSPA) har unika särdrag vars motsvarigheter saknas i Europa och till högre grad liknar kanadensiska och australiensiska landsbygdsregioner. I norra Sverige är våra samhällen uppbyggda i ekosystem som på flera sätt följer annan logik än den som gäller för täta miljöer. För oss är sammanhållningspolitiken avgörande för att; frigöra utvecklingskapaciteten som krävs för att hantera våra ekonomiska, sociala och territoriella förutsättningar, samt bygga innovationsförmåga för att tillvarata tillväxtpotential och stärka konkurrenskraft. 

  • EFNS VILL SE EN FORTSATT OCH FÖRDJUPAD PLATSBASERAD POLITIK 

Vi anser att sammanhållningspolitiken är en metod för att anpassa politik till varje plats unika förutsättningar, en metod som med stort mervärde skulle kunna ligga tillgrund för fler av EU:s politikområden. 

Sammanhållningspolitiken tillvaratar lokala och regionala förutsättningar och erfarenheter från medborgare, offentliga organisationer, näringsliv, civilsamhälle och akademi. Det innebär att insatser skräddarsys utifrån platsers förutsättningar och behov på ett sätt som ger alla möjlighet att bidra i byggandet av ett konkurrenskraftigt EU. 

Vi anser att sammanhållningspolitikens relevans, ändamålsenlighet och effektivitet skulle öka med ytterligare territoriell anpassning. 

Politikens grund måste fortsatt vara att alla regioner är unika, med olika ekonomiska, sociala och territoriella förutsättningar. Våra regioner är tydliga exempel på detta, NSPA kännetecknas av geografiskt stora enheter. Även om de svenska programmen är regionaliserade så är regionerna, geografiskt sett, större än flera europeiska länder sammanslagna. Ytterligare territoriell anpassning skulle ge oss utrymme att hantera de omfattande inomregionala skillnader som finns vad gäller förutsättningar och behov.   

  • EFNS VILL SE EN LÅNGSIKTIG POLITIK OCH EN GEMENSAM VISION 

Vi vill se en stabil och regionalt förankrad sammanhållningspolitik som är mer långsiktigt än en budgetcykel och som inte faller offer för kortsiktig krishantering. 

Strukturfonderna har över tid utgjort det viktigaste investeringsverktyget för norra Sveriges regionala tillväxt och ökade sysselsättning. Vi behöver en sammanhållningspolitik som tillåter det långsiktiga arbete som krävs för att frigöra utvecklingskapacitet och bygga innovationsförmåga. Av den anledningen vill vi se en långsiktig strategi, likt Europa 2020, som pekar ut vägen för ett sammanhållet, digitalt och grönt Europa. 

  • EFNS VILL SE EN STARKARE FLERNIVÅSAMVERKAN 

Vi anser att EU:s Partnerskapsprincip ska vara den huvudsakliga utgångspunkten när politik och fonder formas. 

Sammanhållningspolitiken, efter 2027, måste genomsyras av stärkt flernivåsamverkan och av Partnerskapsprincipen. Relevans, ändamålsenlighet, effektivitet och det europeiska mervärdet blir som störst när utformning sker i samverkan mellan organisationer från olika politiska nivåer och över sektorer. Parterna behöver kontinuerligt genom hela cykeln bygga kunskap tillsammans och ha dialog gällande: analys, planering, programskrivning, implementering, övervakning, utvärdering och lärande. På så sätt mobiliseras och koordineras, lokala, regionala, nationella och europeiska krafter. 

Antaget vid Europaforum Norra Sverige 9 november 2023 

Hitta deklarationen i PDF-format här Europaforum Norra Sveriges deklaration om förväntningar på EU:s sammanhållningspolitik efter 2027 

Jonas Andersson (S) Region Jämtland Härjedalen 

Elise Ryder Wikén (M) Region Jämtland Härjedalen 

Lars-Gunnar Nordlander (S) Kommunförbundet i Jämtland Härjedalen 

Daniel Danielsson (C) Kommunförbundet i Jämtland Härjedalen 

Åsa Ågren Wikström (M) Region Västerbotten 

Rickard Carstedt (S) Region Västerbotten 

Ann Åström (S) Region Västerbotten 

Anders Öberg (S) Region Norrbotten 

Isak Utsi (S) Norrbottens Kommuner 

Ulrica Hammarström (S) Norrbottens Kommuner 

Mats Hellhoff (SD) Region Västernorrland 

Jonny Lundin (C) Region Västernorrland 

Erik Lövgren (S) Kommunförbundet Västernorrland