Ökad järnvägstrafik kan både minska klimatpåverkan och stärka Europas ekonomi. I det ljuset är det välkommet att EU-kommissionen nu vill sätta upp ambitiösa mål. Men gränsöverskridande järnvägstrafik är en komplex fråga med många fallgropar. I ett nytt förslag söker kommissionen lösningar på kända problem. Europaforum Norra Sverige undrar dock hur ett eftersatt järnvägsnät ska klara den ökade belastningen – och vem som ska ta ansvar för att det funkar.

Något måste göras åt järnvägsinfrastrukturen – det är EU-kommissionen och det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) överens om. Den som reser eller skickar gods med tåg vet vad bristen på kapacitet leder till: trängsel, förseningar och sämre service. Samtidigt innebär klimathotet att det är nödvändigt att öka mängden transporter på den utsläppsfria järnvägen. För marknaden är det då centralt att transporterna är både pålitliga och effektiva. Gränsöverskridande järnvägstrafik är komplex på grund av regionala skillnader, olika regler, olika sätt att organisera den, geografiska utmaningar och behovet av samordning mellan länder. Det är alltså inga lätta knutar EU-kommissionen nu försöker nysta upp – men viktiga. EU-kommissionens förslag till förordning om hur järnvägskapaciteten ska användas innehåller många delar som det politiska nätverket Europaforum norra Sverige (EFNS) är positivt till. Här finns tydliga mål för ökade transporter med järnväg. Det finns delar som syftar till att stärka dialogen för att säkerställa effektivt kapacitetsutnyttjande. Det finns också ett förslag om ett enhetligt transportsystem som ska underlätta gränsöverskridande transporter.

Andra delar av förslaget väcker däremot frågor.

– Enligt förslaget har förvaltare av infrastruktur ansvar för att anlägga, förvalta och underhålla järnväg. Vi ställer oss kritiska till att förslaget inte gör några avgränsningar i vilka infrastrukturförvaltare som bör omfattas, säger Erik Lövgren, kommunförbundet Västernorrland och rapportör i EFNS.

Frågan är central eftersom förslaget stället krav på järnvägsinfrastrukturen som Sverige idag inte alls lever upp till.

– Vi har många enkelspåriga banor, smala tunnlar eller broar som inte klarar moderna tåg. Vi har för få mötesspår och stationer som inte når upp till den nya standard som krävs, säger Erik Lövgren.

De krav som förslaget ställer skulle innebära ökade påfrestningar på stora delar av svensk järnväg. Över lång tid har resurserna för underhåll och investeringar inte räckt till.

EFNS menar därför att det är nödvändigt att staterna ges tid att successivt implementera de nya reglerna. De behöver få möjlighet att beta av den stora underhållsskulden innan man utsätter järnvägsnätet för en större belastning än det redan idag har svårt att klara av.

Ett annat medskick är vikten av att ha sig flera perspektiv i den långsiktiga planeringen: investeringar, underhåll, kapacitetstilldelning och militär beredskap. Bara så kan man få överblick och förhindra planering och insatser som motverkar varandra, framför EFNS i sitt yttrande i frågan.

I korthet: så här ser EFNS på förslaget

  • EFNS välkomnar att EU-kommissionen föreslår tydliga mål för att fler transporter ska ske med järnväg. Ska EU nå de uppsatta klimatmålen är en övergång till klimatneutrala transporter avgörande.
  • EFNS ställer sig positiv till de delar av förslaget som ska underlätta dialog mellan förvaltare och användare av infrastruktur, i syfte att lösa problem och utmaningar kopplat till kapaciteten.
  • EFNS ser nyttan av förslaget om ett enhetligt transportsystem som kommer att underlätta de gränsöverskridande transporterna.
  • EFNS anser att det är viktigt att hamnar och knutpunkter mellan olika transportsätt ingår i planeringen. När lagstiftningen i en framtid samordnas bör man ta hänsyn till dessa knutpunkters betydelse för effektiva transporter.
  • Medlemsstaternas organisationer för beredskap och försvar behöver vara med i dialogen och planeringen av trafik över landsgränserna. Det är viktigt att frågor om militärt försvar, beredskap och rörlighet kommer med när förslaget ska implementeras.

Erik Lövgren passade på att lämna över EFNS position om förslaget om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet till Siamak Jalali, nationell expert vid EU-kommissionens generaldirektorat med ansvar för transportfrågor, under nätverkets rapportörsmöte i Bryssel i november.

Positionen antogs den 9 november 2023.

Hitta positionen här: Europaforum Norra Sveriges synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet 

Fakta: EFNS

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett politiskt nätverk som samlar Sveriges fyra nordligaste regioner för att tillvarata norra Sveriges intressen i frågor med en tydlig EU-dimension. Forumet har i mer än 20 år fört fram norra Sveriges ståndpunkter med en gemensam röst.

Det som gör nätverket unikt är EFNS förmåga att samverka över partigränser mellan aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå och i syfte att gynna norra Sveriges intressen i EU-politiken.