EU-kommissionen lade fram förslag om en ny förordning om netto-nollindustrin, Net Zero Industry Act, den 16 mars. Syftet är att stärka produktion av viss grön teknik i EU för att på så sätt stärka EU:s konkurrenskraft och strategiska autonomi. Förslaget kan förstås som en del av EU:s motdrag till USA:s Inflation Reduction Act (IRA). EU-kommissionen föreslår bland annat att tillståndsprocesserna för att producera grön teknik ska förenklas och snabbas på och att särskilt utpekade teknologier ska prioriteras.

– Förordningen behöver ta hänsyn till olika regionala och lokala förutsättningar och inte detaljstyra på den nivån som är föreslagen. Den regionala och lokala nivån behöver involveras i arbetet med netto-nollindustrin, det är viktigt för demokrati, förankring och en samhällelig acceptans säger Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande Region Norrbotten och rapportör i Europaforum Norra Sverige.   

Europaforum Norra Sverige tar ställning till förslaget genom ny position  

Europaforum Norra Sverige (EFNS) har tagit till ställning till EU-kommissionens förslag om netto-nollindustrin. I positionen välkomnar EFNS ambitionen med förslaget men har invändningar på delar i förslaget. EFNS ser vikten av att utveckla snabbare och transparenta tillståndsprocesser men betonar att en framgångsrik grön omställning bygger på samhällelig acceptans. För detta behövs beslutsprocesser som värnar medlemsländernas och lokala myndigheters beslutanderätt och som involverar regionerna i arbetet.  

Tillståndsprocesserna för stora etableringar kan både vara långa och komplicerade 

EFNS anser att det är positivt att utmaningarna med tillståndsprocesser för industrietableringar lyfts i arbetet med att stärka EU:s innovationskraft. Dock medför förslaget en detaljreglering som riskerar att gå över det nationella självbestämmandet och inkräktar på det kommunala självstyret. Hur nationella tillståndsprocesser ska läggas upp är en fråga som bör hanteras på nationell nivå. EU bör snarare tillhandahålla plattformar och nätverk där utbyte av erfarenheter och kunskap kan förmedlas mellan medlemsländerna. 

EU-förslaget om nettonoll-industri har missat bioenergin 

EU-kommissionen bör ställa krav på minskad klimatpåverkan – men inte styra mot specifika tekniker skriver EFNS i sin position. För att främja ny utveckling med innovationskraft är teknikneutralitet en förutsättning. Listan på netto-noll tekniker är begränsad och riskerar att utelämna teknologier som är eller kan komma att bli vitala för den gröna omställningen, till exempel teknologier baserade på biomassa, där norra Sverige kommit långt.   

Lokal och regional förankring krävs 

Lokal och regional förankring krävs för ökad samhällelig acceptans vid etablering av industrier. Industrietableringar har en viktig roll för näringslivet i berörda regioner men ställer också krav på området de verkar i. För hållbar tillväxt inom näringen behövs även satsningar på samhällsutvecklingen i området och på kompetensförsörjning.  

Positionen antogs av Europaforum Norra Sverige den 25 juni och spelades in till EU-kommissionens öppna samråd om lagförslaget. Läs positionen här.