EU utforskar just nu nya metoder för stöd till regionala innovationsekosystem som kan komma att få inflytande över EU:s kommande budgetperiod med start 2028. EFNS har därför framfört synpunkter på utvecklingen av framtidens S3 (smart specialisering) som i dagsläget utgör grunden för regionernas stöd till innovationssystemet och i framtiden kan komma att kompletteras med de metoder som EU utvecklar inom Partnership for Regional Innovation (PRI) och Regional Innovation Valleys (RIV). 

EFNS är i grunden positiva till att EU-kommissionen och Regionkommitténs förnyade intresse för platsbaserad innovation och att de lyfter det territoriella perspektivet i forsknings- och innovationspolitiken. Inom EFNS identifierar man dock fallgropar i den nya utvecklingen som kan försvåra för regionerna och därmed lägga krokben för innovationssystemet i framtiden. Kan man adressera och förebygga fallgroparna så skapar man ett robustare framtida europeiskt innovationssystem som har bättre möjligheter att driva den gröna omställningen.

Därför vill EFNS lyfta fyra punkter som är viktiga och behövs i det framtida systemet för smart specialisering och insatser för de regionala innovationsekosystemen, dessa är; kapacitet i regionala innovationsekosystem, flexibla instrument för smart specialisering, lika tillgång till innovationsmöjligheter och synergier. 

För det första så behöver man bevara möjligheten att bygga ”kapacitet i regionala innovationssystemet” som syftar till behovet att bygga kapacitet och resurser inom de regionala förvaltningarna inom det regionala innovationssystemet. De nya modellerna med PRI och RIV riskerar att medföra utökade administrativa insatser för regionerna och aktörerna jämfört med idag. Regionernas förutsättningar ser olika ut för att hantera utökad administration, vilket i synnerhet kan missgynna regioner med entreprenöriella innovationssystem som ofta saknar kapacitet för administrationstunga projekt vilket därmed kan påverka Europeisk innovationskraft negativt. 

För det andra så bör framtidens innovationssystem stödjas med ”flexibla instrument för smart specialisering” som helt enkelt tillåter regional anpassning efter innovationssystemens behov och förutsättningar. Regionala projekt och samverkan riskerar att uteslutas om utlysningarna inom PRI och RIV innehåller alltför specifika och detaljerade villkor, som diskvalificerar projekt även om de kunnat bidra väl till EU-kommissionens ambitioner. 

Den tredje uppmaningen är ”lika tillgång till innovationsmöjligheter” där EFNS betonar att innovationspolitiken måste säkerställa att alla regioner kan delta och erbjudas lika tillgång till innovationsmöjligheter samt vara inkluderande och stärka regionerna oavsett var dem befinner sig inom sina respektive innovationsprocesser. Det är helt enkelt nödvändigt att undanröja eller minimera tekniska hinder i utlysningar för att kunna bidra till EU:s ambitioner, om inte riskerar vi framtida fallgropar i innovationssystemet. 

Till sist, EFNS betonar att EU:s strävan efter ”synergier” bör ta sin utgångspunkt i att EU-kommissionen förenklar för regioner och projektägare att arbeta med instrument och fonder genom att undanröja hinder och se till att de olika instrumenten är samordnade. 

Ta del av EFNS position om synpunkter på PRI, RIV och framtidens S3 här:

View Europaforum Northern Sweden’s views on PRI, RIV and the future S3 here: 

Text: Ramona Dolan