Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för hela Sveriges tillväxt och skapar konkret nytta för medborgarna. Om regeringen förhandlar bort mångmiljardbeloppen som EU fördelar i svenska regioner kommer det att få allvarliga konsekvenser.  

Genom EU:s sammanhållningspolitik skapas tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i alla medlemsstater. Politiken minskar regionala skillnader och ojämlikheter inom unionen. Det görs bland annat genom att EU via fyra olika struktur- och investeringsfonder fördelar resurser till projekt och insatser lokalt och regionalt. Sammanhållningspolitiken utgör kärnan av EU-samarbetet och är det politikområde som håller samman Europas regioner. Den funktionen har aldrig varit viktigare än i dag då ökade klyftor i samhället och nationalistiska strömningar riskerar hela EU-samarbetet.

Sammanhållningspolitiken har stor betydelse för hela Sveriges tillväxt och den skapar konkret nytta för medborgarna. Siffror från Tillväxtverket, från programperioden 2007-2013, visar att programmen inom en av fonderna, regionalfonden, lämnat tydliga avtryck som en del av den regionala tillväxtpolitiken. De har bidragit till 33 450 nya jobb och 18 200 nya företag. Drygt 11 miljarder kronor har gått till investeringar inom forskning, teknisk utveckling och innovation. Under pågående period, 2014 till 2020, fördelas totalt 20 miljarder kronor från strukturfonderna.

EU-kommissionen ska under våren föreslå en ny flerårig budget för EU. Förslaget kommer att följas av tuffa förhandlingar i medlemsländerna, bland annat till följd av att Storbritanniens utträde ur unionen gör att budgeten väntas minska avsevärt jämfört med i dag. Sveriges regering har inställningen att budgeten ska minska med lika mycket som Storbritannien bidrar med, det vill säga 13 procent. Regeringen vill framför allt skära ner på sammanhållningspolitiken, främst i rikare länder, Sverige inkluderat. 

SKL och Europaforum Norra Sverige delar uppfattningen att den totala EU-budgeten behöver minska. Vi anser dock att regeringen måste värna sammanhållningspolitiken. Inför budgetförhandlingarna i EU gör vi bland annat följande medskick till regeringen: 

  • Arbeta för att sammanhållningspolitiken ska omfatta alla regioner i samtliga EU- medlemsländer. Inte bara för att den har stor ekonomisk betydelse inom hela unionen, utan också för att den håller Europa samman. Sammanhållningspolitiken gör dessutom allvar av principen att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Det bidrar till EU:s legitimitet på lokal och regional nivå. 
  • Antag och driv en position om vad sammanhållningspolitiken ska innehålla. Forskning, innovation, kompetensförsörjning, integration och klimat är exempel på viktiga områden. Om de fondmedel som fördelas till Sverige ska ge bästa möjliga effekt behöver regeringen samla in regionernas synpunkter och föra fram dessa på EU-nivå. Annars riskerar inriktningen på fonderna att inte gagna regionerna fullt ut.  
  • Agera för att Socialfonden fortsatt ska vara en del av sammanhållningspolitiken och anpassas bättre till lokala och regionala förutsättningar. Sverige har tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet i EU och Socialfonden kan underlätta arbetet med att få nyanlända i sysselsättning.
  • Gör det möjligt för regionerna att fortsätta använda fondmedel till arbete med smart specialisering, alltså att satsa på just de branscher och sektorer som varje region har möjlighet att bli bäst på. Det ökar både regionernas och deras näringslivs konkurrenskraft. 
  • Se och erkänn hur sammanhållningspolitiken får aktörer lokalt och regionalt runt om i Europa att mobilisera för att nå EU:s gemensamma utmaningar. Driv på för att en uppdaterad tillväxtstrategi utformas på EU-nivå, som anger riktningen för alla regioners tillväxtarbete.
  • Effektivisera genomförandet och administrationen av sammanhållningspolitiken. De fyra olika struktur- och investeringsfonderna, där sammanhållningspolitikens resurser ingår, behöver få ett gemensamt regelverk.

Vid Europaforum Norra Sverige som arrangeras i Sollefteå den 21-22 februari kommer politiker och kommunala företrädare för de fyra nordligaste länen i Sverige lägga stort fokus vid att diskutera och lyfta fram de fördelar som sammanhållningspolitiken gett den norra delen av landet.

För svenska regioner gör EU-stödet en avgörande skillnad, och skulle detta försvinna behövs detta kompenseras i statsbudgeten. Nyttorna från denna del av EU-politiken är långt mycket större än budgetnivåerna i de enskilda programmen och regeringen bör ta detta i beaktande när man snart inleder förhandlingar med övriga medlemsländer. 

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

Erik Bergkvist (S), ordförande Europaforum Norra Sverige och regionråd vid Region Västerbotten

Robert Uitto (S), regionråd Jämtland Härjedalen

Maria Stenberg (S),regionstyrelsens ordförande vid Region Norrbotten